‫م◌◌ا‬
ا م
  • ا ش ن م
  • ا ع د م
  • ا ه ن م
  • ا ر ج م
  • ا و ق م