‫م◌◌و◌ا‬
ا و م
  • ا ل و م ع م
  • ا ص و ص خ م
  • ا ع و م ج م
  • ا ع و ن م م
  • ا م و ص ع م