اخذ
  • ذ ا خ ت ا
  • ذ خ ا
  • ذ خ ا م
  • ذ خ و م
  • ذ و خ ا م