بعث
  • ث ع ا ب
  • ت ث ع ب
  • ث ع ب
  • ث و ع ب م
  • ث ع ب ن م