خصم
  • ت م و ص خ
  • م ص خ
  • م ص ا خ ت م
  • ه م ص ا خ م
  • م ص ا خ ت