صدم
  • ه م د ص
  • م د ص
  • م و د ص م
  • م د ا ص ت
  • م ی ا د ص