صنع
  • ت ع ن ص
  • ع ی ا ن ص
  • ع و ن ص م
  • ع ن ا ص
  • ع ن ص