صوب
  • ب ی و ص ت
  • ه ب و ص م
  • ب و ص م
  • ت ب ا ص ا
  • ب ا و ص