ظرف
  • ت ی ف ر ظ
  • ف ر ظ
  • ف و ر ظ
  • ف ی ر ظ
  • ت ف ا ر ظ
  • ف ی ا ر ظ