عصم
  • ت م ص ع
  • م و ص ع م
  • م ص ع ت س م
  • ا م و ص ع م