غرق
  • ق ر غ
  • ق ا ر غ ا
  • ق ی ر غ
  • ه ق ر غ