غنم
  • ت م ی ن غ
  • م ن ت غ م
  • م ا ن ت غ ا
  • م ی ا ن غ