مثل
  • ل ث م
  • ل ا ث م
  • ل ا ث م ا
  • ل ی ث م ت
  • ه ل ث م
  • ل ث م ت