مدد
  • د ا د ت م ا
  • د ا د م ا
  • د د م
  • د ی د م ت
  • د ا د م ت س ا