ورث
  • ث ا ر ی م
  • ت ث ا ر و
  • ه ث ر و
  • ث ا ر و
  • ث ر و م