وعظ
  • ظ ع ا و
  • ه ظ ع و م
  • ظ ع و
  • ظ ع ا و م
  • ظ ا ع و